Hur söker man?

Ansökningar kan ske vid två tillfällen under året – se fliken ”När kan man söka”.

Förbered med alla uppgifter som behövs innan Ni börjar fylla i ansökan. Läs samtliga punkter på i denna anvisning! Är ansökan ofullständig tas den inte upp till behandling. Var noggrann och lämna så tydliga och fullständiga uppgifter som möjligt.

Ansökan

Källvikenstiftelsen tillämpar ett webb-baserat ansökningsförfarande.
Ansökningsblanketten finns under egen flik.
Ansökningar tas endast emot på detta sätt.

Följande uppgiftsfält finns i ansökningsformuläret:

 1. Organisationsnummer, organisationens korrekta namn enligt registreringsbevis, postadress, telefonnummer, e-postadress.
 2. Kontaktperson: Namn, postadress, telefonnummer, e-postadress
  Information enligt dataskyddsförordningen – GDPR.
  Personuppgifter som lämnas i ansökan eller som registreras inom ramen för ansökningen, behandlas av den personuppgiftsansvarige, Källvikenstiftelsen, och används för att administrera ansökan.
 3. Beskrivning av sökanden: Organisationens mål och syfte, verksamhet och antal medlemmar mm.
  Till ansökan skall bifogas Stadgar, senaste årsredovisning, verksamhetsberättelse och årsmötesprotokoll. De bifogade filerna skall vara i Pdf-format.
 4. Rubrik eller namn på projektet.
 5. Sökt belopp
 6. Beskrivning av ändamålet med det sökta beloppet.
  Gör beskrivningen fyllig och förklara projektets mål och vad man avser uppnå för resultat med projektet.
  Varje ansökan skall endast innehålla ett projekt – en aktivitet.
  Verksamhet med deltagare (t ex utbildning) skall beräknat antal deltagare framgå.
 7. Total budget, gärna uppdelad på delposter. Bifoga kopia av offert eller kostnadsuppgift från leverantör.
 8. Finansiering av hela projektet.
  Beskriv hur hela projektet skall finansieras. Här finns till exempel deltagaravgifter, lån eller bidrag från annan.
 9. Har medel sökts från annan bidragsgivare? Har medel beviljats?
 10. Högst fem bilagor (utöver stadgar, protokoll och årsmöteshandlingar) om maximalt 10 MB kan bifogas ansökningen. Ingen enskild fil maximalt 2 MB. Uppladdade filer skall vara i PDF-format (ev. bilder i JPG-format) Andra filformat kan förvanskas vid öppnande eller bli oläsliga, t ex word, odt mfl. ppt m fl filtyper. Det kan innebära att er ansökan ej kan bedömas!

Vem kan
söka?

För vad kan
man söka?

Hur söker
man?

När kan man
söka?

Rekvisition