Rekvisition

Beslut sänds per post ca 2 månader efter ansökningstidens utgång.

Beslutet kan vara kopplat med vissa villkor, t ex att bidrag ges även från annan.

Beviljat bidrag skall rekvireras för att utbetalning skall ske
Projektet skall vara genomfört och kostnaderna betalda innan medel kan rekvireras.

Rekvisition skall ske med vanligt brev på det formulär som erhålls tillsammans med beslutsmeddelandet.

Du kan även ladda ner Rekvisitionsformuläret.

I beslutet framgår vilka uppgifter som skall bifogas rekvisitionen.

En förteckning över fakturorna och en summering av de olika posterna skall bifogas, samt en redovisning av projektets kostnader och intäkter.

Dessutom bifogas kopior av fakturor eller kvitton som styrker utgifterna.

På rekvisitionen angivet bank eller plusgirokonto, till vilket belopp önskas utbetalt, skall vara registrerat på samma organisation som beviljats bidraget.

Rekvisitionen undertecknas av utsedda firmatecknare.

Protokoll som visar vilka som har rätt att teckna organisationen skall bifogas rekvisitionen. Detta är en trygghetsfråga för såväl organisationen som stiftelsen, då ansökan inte formellt undertecknats då den lämnats i elektronisk form.

Källvikenstiftelsen kan också begära att organisationens revisor bestyrker uppgifterna.

I och med rekvisitionen godkänner sökanden att Stiftelsen på begäran får tillgång till organisationens redovisning i erforderlig omfattning.

I beslutet framgår en senaste tidpunkt då projektet skall vara slutredovisat.
Rekvisitionen skall vara Stiftelsen tillhanda senast angivet slutdatum. Tänk på att postgången ofta kräver 2-3 dagar.
Vid slutdatum förfaller stiftelsens bidrag och någon utbetalning kommer inte att ske.

Vem kan
söka?

För vad kan
man söka?

Hur söker
man?

När kan man
söka?

Rekvisition